ШКОЛСКА АКТА

Правилник о стицању и коришћењу ђачког динара

СТАТУТ ГШ 2017-18

Измене и допуне Статута 18.

Измена и допуна Статута

Измена и допуна Статута 14.05.2021

Измена и допуна Статута 19.10.2021

Измене и допуне Статута 2022.-јул

Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика 18

Правила понашања ученика запослених и родитеља ученика 18

Правилник о дисц.одговорности запослених 21

Измене и допуне Правилника о дисц и мат одг запослених 19

Измена и допуне Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 20

Правилник о организацији и спровођењу испита у Грађевинској школи 18.

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ 18

Систематизација-ГШ-2021

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Грађевинске школе 19

Правилник о раду ГШ

Правилник о набавкама ГШ, 04.12.15

Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања у ГШ 19

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања

Правилник о раду школске библиотеке

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о поступку стицања и расподеле родитељских средстава 17

Правилник о поступку стицања и расподели сс 17

Измена Правилникa о поступку стицања и расподеле сс 19.

Измене Правилника о поступку стицања и расподеле сопствених прихода 18

Пословник о раду ШО 19

Пословник о раду НВ 

Измена и допуне Пословника о раду наставничког већа Грађевинске школе20

Измене и допуне пословника о раду НВ

Пословник о раду ОВ

Дигиталне компетенције наставника 2019

Правилник o спречавању сукоба интереса 19

Правилник О безбедности информационо – комуникационог система 19.

Правилник јавне набавке 20

Правилник-о-коришћењу-сопствено-аутомобила-у-службене-сврхе

Правилник о организацији и систематизацији послова 2022 ГШ

План набавки 2022/2023

План мера Родна равноправност

Измене и допуне Правилник о безбедности 2022/2023

Корекција финансијског плана 2022/2023

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

План управљања ризицима повреде родне равноправности

Годишњи план рада за 2023/2024

Правилник о организацији и систематизацији послова у школи за 2023/2024

Правилник о оцењивању у средњој школи 2024.год

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање