Осигурање 2019/20.

Generali Osiguranje Srbija a.d.o.

Vladimira Popovića 8

11070 Beograd / Srbija

T +381.11.222.0.555

F +381.11.711.43.81

kontakt@generali.rs

generali.rs

obavestenje za Gradjevinsku skolu

VAŽNE INFORMACIJE ZA UGOVARAČA I OSIGURANIKE ZA KOLEKTIVNO OSIGURANJE UČENIKA

 

Poslovno ime, pravna forma, sedište i adresa društva za osiguranje

Akcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd, Sedište: Vladimira Popovića 8, 11000 Beograd.

Uslovi osiguranja i merodavno pravo

Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije, Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, Posebni uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Za sporove iz ugovora o osiguranju nadležan je sud u Beogradu.

Vreme važenja ugovora

Ugovor o osiguranju se zaključuje na određeno vreme za školsku 2019/2020 godinu.

Rizici pokriveni osiguranjem i isključenja u vezi sa tim rizicima

Ugovorom o osiguranju se mogu zaključiti sledeća pokrića:

Pokrića Isključenja
Trajni Invaliditet lsključene su sve obaveze osiguravača, ako je nesrećni slučaj nastao kao posledica: 1. prirodne katastrofe (zemljotresi, poplave i sl.), ratnih događaja, ustanka, terorističkog akta, pobuna, nemira ili nereda u Republici Srbiji ili aktivnog učešća u takvim događajima izvan granica Republike Srbije, kao i usled aktivnog učešća u oružanim akcijama, osim ako je osiguranik u tim događajima učestvovao po svom redovnom zanimanju; 2. pri upravljanju vazdušnim aparatima svih vrsta, plovnim objektima, motornim i drugim vozilima bez propisane službene isprave; 3. usled pokušaja ili izvršenja samoubistva osiguranika; 4. pri pripremanju, pokušaju ili izvršenju krivičnog dela, kao i pri begu posle takve radnje; 5. usled delovanja alkohola ili narkotičkih sredstava na osiguranika; 6. zbog aktivnog učestvovanja u fizičkom obračunu, osim u dokazanom slučaju samoodbrane; 7. kao posledica korišćenja lekova za koji ne postoji dozvola za stavljanje u promet, kao i za ne adekvatno korišćenje leka mimo uputsva za korišćenje;
Smrt usled nezgode
Prelom kosti
Dnevna naknada za izostanak sa nastave
Troškovi lečenja
Bolnički dan
Hirurške intervencije

Ako nesrećni slučaj ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za pohađanje nastave koja traje najmanje 5 dana, isplaćuje se ugovoreni iznos dnevne naknade za sve dane trajanja privremene nesposobnosti u skladu sa izveštajem lekara, a najviše do 200 dana u toku jedne godine i bez obzira da li je nastupio trajni invaliditet ili ne.

Pravo na raskid ugovora i odustanak od ugovora

Ugovor se ne može jednostrano raskinuti.

Rok važenja ponude za osiguranje

Ponuda važi osam dana od momenta kada je primljena, osim u slučaju davanja neobavezujuće ponude.

Podnošenje zahteva za isplatu osiguranog slučaja i rokovi

Korisnik osiguranja je dužan da po nastanku nesrećnog slučaja o obavesti osiguravača u odmah a najkasnije u roku od tri dana i podnese zahtev za isplatu osigurane sume lično i na adresu sedišta osiguravača. Rok za isplatu osigurane sume  je 14 dana od dana prikupljanja kompletne dokumentacije koja se odnosi na dokazivanje nastanka osiguranog slučaja.

Korisnik osiguranja nema pravo na naknadu troškova angažovanja advokata ukoliko ih bude imao prilikom prijave osiguranog slučaja ili ispunjenja bilo koje druge obaveze ili prava iz ugovora o osiguranju.

Potraživanja korisnikag osiguranja  iz ugovora o osiguranju zastarevaju u roku od tri godine od prvog kalendarskog dana godine koja sledi godini u kojoj se desio osigurani slučaj.

Način zaštite prava i interesa kod društva za osiguranje

Sve prigovore zbog povrede prava ili interesa u vezi sa radom i postupanjem Osiguravača  ili odlučivanjem u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršavanjem, klijent može podneti lično ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika, u pismenoj fomi, na jedan od sledećih načina:

 • dolaskom u bilo koju prostoriju Osiguravača
 • slanjem prigovora poštom na adresu GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o., Beograd, ul. Vladimira Popovića 8;
 • podnošenjem prigovora na internet stranici generali.rs;
 • slanjem prigovora u elektronskoj formi na imejl adresu prigovori@generali.rs;
 • slanjem prigovora faksom na broj +381 11 711 43 81.

Potrebno je da prigovor sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

 • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora (za fizička lica) ili poslovno ime, sedište i ime i prezime zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica (za pravna lica);
 • razlog za prigovor i zahtev podnosioca;
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
 • datum podnošenja prigovora;
 • potpis podnosioca prigovora ili njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
 • punomoćje za zastupanje ukoliko je prigovor podneo punomoćnik.

Osiguravač je u obavezi da odgovori na prigovor u roku od 15 dana, osim u posebnim slučajevima iz razloga koji ne zavise od volje Osiguravača, kada se rok može produžiti za najviše 15 dana, o čemu će podnosilac prigovora biti obavešten.

Naziv, sedište i adresa organa nadležnog za nadzor nad poslovanjem društva za osiguranje, kao i način zaštite prava i interesa klijenta kod tog organa

Ukoliko osiguranik nije zadovoljan odgovorom na prigovor, svoja prava može dalje ostvarivati podnošenjem prigovora Narodnoj banci Srbije, sa sedištem u ulici Kralja Petra br. 12, 11000 Beograd i ulici Nemanjina br. 17, 11000 Beograd, kao organu nadležnom za nadzor nad poslovanjem Osiguravača.