Заштита од насиља у школи и породици

Лист за пријаву и евиденцију насиља

ПРЕЗЕНТАЦИЈА – ВРСТЕ НАСИЉА 2020

Дигитално насиље – превенција и реаговање

http://www.pedagog.rs/digitalno/prirucnik.pdf

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови Тима:

 1. Марија Анђелковић Лукић, координатор Тима
 2. Раде Зејак, в. д. директора
 3. Душанка Недељковић, педагог
 4. Весна Ђурашиновић, библиотекар
 5. Сања Филиповић, секретар
 6. Горан Учур, организатор практичне наставе
 7. Александра Петковић, представник Савета родитеља
 8. Слободан Грујић 3-4, представник Ученичког парламента

Тим за заштиту  од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ради у складу са Посебним протоколом и Приручником за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама у циљу превенције и спречавања насиља, злостављања и занемаривања ученика у школи.

Циљеви програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања усмерени су на превентивно деловање (стварање безбедне средине за живот и рад ученика) и интервентно деловање (у ситуацијама када дође до насиља и злостављања).

Циљеви превентивног деловања

 • Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања,
 • Укључивање ученика, свих запослених, родитеља и локалне заједнице у спровођење превентивних активности,
 • Подизање нивоа свести свих учесника у образовном процесу и њиховог умећа за препознавање насиља, злостављања и занемаривања,
 • Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и  реаговање у ситуацијама насиља.

Циљеви интервентног деловања

 • Спровођење поступака и процедура у ситуацијама насиља,
 • Успостављање система ефикасне заштите ученика у ситуацијама насиља,
 • Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља,
 • Саветодавни рад са ученицима који су изложени насиљу, који врше насиље и који су посматрачи насиља,
 • Отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу вршњака.

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног
понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и
достојанства деце/ученика.

Насиље и злостављање може бити:

1.физичко,

2.психичко /емоционално/,

3.социјално,

4.сексуално,

5.електронско.

Физичко насиље

I ниво II ниво III ниво
•ударање чврга,

•гурање,

•штипање,

•гребање,

•гађање,

•чупање,

•уједање,

•саплитање,

•шутирање,

•прљање,

•уништавање ствари.

• шамарање,

• ударање,

• гажење,

• цепање одела,

• „шутке“,

• затварање,

• пљување,

• отимање и уништавање имовине,

• измицање столице,

• чупање за уши и косу.

• туча,

• дављење,

• бацање,

• проузроковање опекотина и других повреда,

• ускраћивање хране и сна,

• излагање ниским температурама,

• напад оружјем.

Психичко насиље

I ниво II ниво III ниво
•омаловажавање,

•оговарање,

•вређање,

•ругање,

•називање погрдним именима,

•псовање,

•етикетирање,

•имитирање,

•“прозивање“.

• уцењивање,

• претње,

• неправедно кажњавање,

• забрана комуницирања,

• искључивање,

• манипулисање.

• застрашивање,

• уцењивање уз озбиљну претњу,

• изнуђивање новца или ствари,

• ограничавање кретања,

• навођење на коришћење наркотичких средстава и психоактивних супстанци,

• укључивање у деструктивне групе и организације.

Социјално насиље

I ниво II ниво III ниво
•добацивање,

•подсмевање,

•искључивање из групе или заједничких активности,

•фаворизовање на основу различитости,

•ширење гласина.

• сплеткарење,

• ускраћивањепажње од стране групе,

• неукључивање,

• неприхватање,

• манипулисање,

• искоришћавање.

• претње,

• изолација,

• малтретирање групе према појединцу или групи,

• организовање затворених група (кланова) које има за последицу повређивање других.

Сексуално насиље

I ниво II ниво III ниво
    неумесно, са сексуалном поруком:

•добацивање,

•псовање,

•ласцивни коментари,

•ширење прича,

•етикетирање,

•сексуално недвосмислена гестикулација.

•сексуално додиривање,

• показивање порнографског материјала,

• показивање интимних делова тела,

• свлачење.

• завођење од стране ученика и одраслих,

• подвођење,

• злоупотреба положаја,

• навођење,

• изнуђивање и принуда на сексуални чин,

• силовање,

• инцест.

Електронско насиље

I ниво II ниво III ниво
•узнемиравајуће позивање,

•слање узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом.

• оглашавање,

• снимање и слање видео записа,

• злоупотреба блогова, форума и четовања,

• снимање камером појединаца против њихове воље,

• снимање камером насилних сцена,

• дистрибуирање снимака и слика.

• снимање насилних сцена,

• дистрибуирање снимака и слика,

• дечија порнографија.

Ради уједначеног и примереног поступања, установа у превенцији и интервенцији на насиље, злостављање и занемаривање, општим актом утврђује као лакше повреде обавеза ученика:

– понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није делотворан;

– насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан.

Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда обавеза и као повреда забране утврђене Законом.

 • Aко постоји сумња или сазнање на насиље, злостављање и занемаривање детета и ученика у породици, директор без одлагања полицију или јавног тужиоца, који предузимају даље мере, у складу са законом.
 • Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према детету и ученику у установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према детету и ученику мере за заштиту и подршку (план заштите) на основу Правилника о протоколу.
 • Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом, директор је дужан да одмах обавести јавног тужиоца и полицију.
 • Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да обавести родитеља и центар за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински поступак, и да изрекне васпитно-дисциплинску меру, у складу са Законом, а ако постоје елементи кривичног дела или прекршаја, пријаву поднесе надлежном јавном тужилаштву односно прекршајном суду.