ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

 1. Назив квалификације: Грађевински техничар.
 2. Сектор – подручје рада: Геодезија и грађевинарство.
 3. Ниво квалификације: IV
 4. Сврха квалификације: разрада пројектне и техничке документације, организовање радова на изградњи објеката високоградње, путева,
  тунела и жељезничких пруга.
 5. Начин стицања квалификације:
  Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања.
 6. Трајање:
  Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје четири године.
 7. Начин провере:
  Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који спроводи средња школа.
 8. Заснованост квалификације:
  Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања.
  Опис рада
  Дужности – стручне компетенције:
  − Разрада грађевинских пројеката
  − Организација припремних радова на градилишту
  − Оперативно извођење и организација радова на градилишту објеката високоградње
  − Оперативно организовање изградње путева и железничких пруга
  − Испитивaњe грaђeвинских мaтeриjaлa
  − Вођење документације и комуникација на градилишту
  − Заштита здравља и животне средине