Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа

Наставници српског језика и књижевности, енглеског језика, математике, физике, хемије, биологије, историје и географије, педагог и директор школе, проћи ће обуку коју организује Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Обука се спроводи за запослене у образовању за примену општих стандарда постигнућа зa крaj oпштeг срeдњeг oбрaзoвaњa и срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa у дeлу oпштeoбрaзoвних прeдмeтa. Обука се налази на листи програма обука од јавног интереса, решењем министра просвете, науке и технолошког развоја (Број 150-00-6/2016-06).

Координатор обуке је наставница математике Тања Момчиловић.