ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПРОФИЛИ

ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО

Грађевински техничар за лабораторијска испитивања

Испитује чврстоћу, порозност, проводљивост топлоте и остала својства грађевинског материјала, посебно бетона и асфалта. Врши геомеханичка испитивања тла, узима узорке земљишта кроз сондажне бушотине, издаје елаборат о испитивању грађевинског материјала на основу кога одређене институције издају дозволу за коришћење грађевинског материјала на тржишту. Један део посла обављају на терену узимајући узорке и у специјализованим лабораторијама где испитују грађевински материјал користећи различите лабораторијске инструменте.

 

Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова

Припрема, организује и изводи све завршне радове  у грађевинарству. У раду се придржава планова и нацрта. Води рачуна о роковима за завршетак радова. Проверава сигурност након завршетка посла. Ради у складу са безбедносним мерама. Посао захтева прецизност, изражену спретност руку, превазиђен страх од висине.  План и програм општеобразовних предмета – ИЗВОЂАЧ

Техничар за одржавање објеката – ОГЛЕД

Техничар за одржавање објеката се бави одржавањем приватних и стамбених вишеспратница. Чита, чува и тумачи пројектну документацију, води евиденцију о радовима, израђује пратећу документацију (грађевинске књиге, дневнике, цртеже, скице и записнике) и врши комплетну бригу о објекту. Поред тога, обрађује захтеве, пријаве, налоге и овлашћења. Води атестну и гарантну документацију која се односи на објекат, инсталације и уграђену опрему. Уочава кварове и оштећења на конструкцији или деловима објекта, (инсталацијама: противпожарне заштите, телефона, видео-надзора, алармних система, лифтова) и организује њихово отклањање, контактирајући сервисне службе.