ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Члан 1.

У Правилнику о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 82/15), у члану 17. став 7. мења се и гласи: „Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног програма у току полугодишта не може се утврдити закључна оцена, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”.

Став 8. мења се и гласи: „Изузетно од става 7. овог члана, ако је недељни фонд часова обавезног предмета и изборног програма један час, ученику се може утврдити закључна оцена ако је оцењен најмање два пута у полугодишту или мање, у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Сумативно оцењивање

У складу са дописом МПНТР, у складу са проценама наставника, од 21.04.2020. године, почеће сумативно оцењивање постигнућа ученика у настави на даљину. Оцене ће се извести из досадашњих формативних оцена, којима се прати рад ученика у настави на даљину.

Матурски испит шк. 2019/20. год

Преносимо обавештење ЗУОВ-а о реализацији матурског испита.

Тест за проверу стручно теоријских знања биће конципиран на следећи начин:

  • Садржаће задатке за одговарајуће предмете (из одговарајућег Приручника) који обухватају комплетно градиво из другог и трећег разреда,
  • Из четвртог разреда садржаће задатке за одговарајуће предмете (из одговарајућег Приручника) који обухватају градиво које је обрађено до 1.марта 2020.год
  • Приликом израде тестова водиће се рачуна да тестови валидно провере оствареност очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања.

Матурски практични рад (практични завршни испит):