ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО

Четвотогодишњи профили

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА

Бави се утврђивањем чврстине, проводљивости, порозности и осталих карактеристика грађевинских материјала, асфалта и бетона. Спроводи геомеханичка испитивања тла. Врши испитивања у специјализованим лабораторијама коришћењем разних лабораторијских апарата. Издаје извештај о тестирању грађевинских супстанци на бази којег ће надлежне установе издати одобрење за експлоатацију грађевинског материјала на тржишту.

План и програм Грађевински техничар за лабораторијка испитивања 4. степен

ИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

Бави се извођењем завршних радова у грађевинарству. Способан је да чита планове, припрема педмер и предрачун. Оспособљен за предузимачки посао у грађевинарству

План и програм Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова, 4. степен

ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Поседује знања и вештине за Tехничар за одржавање објеката, 4. степен

Трогодишњим образовањем оспособљавају се ученици за самостално обављање одговарајућих послова и задатака у изградњи и на одржавању објеката.

ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

План наставе и учења Оператер основних грађевинских радова, 3. степен

ЗИДАР–ФАСАДЕР

Зидање, малтерисање, обрада фасаде, постављање изолације.

ТЕСАР

Израда оплате за темеље, зидове, стубове, греде, плоче, израда скела, кровних конструкција…

АРМИРАЧ–БЕТОНИРАЦ

Израда и монтажа арматуре, бетонирање армирано-бетонских елемената.

ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА (МОЛЕР)

Припрема и извођење молерско-фарбарских, тапетарских и украсних гипсарских радова (орнаментика).

КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР

Облагање керамичким плочицама базена, тргова, постављање камених подова, облагање зидова, зидање камина и каљевих пећи…

План и програм З, Т, А, Д, К Зидар, тесар, армирач, декоратер, керамичар 3. степен

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

Руковање багерима, утоваривачима, грејдерима, финишерима, дизалицама, крановима…

План наставе и учења Руковалац грађевинском механизацијом, 3. степен

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ

Монтер суве градње је мајстор (а уз радно искуство пословођа и предузетник) за спуштене плафоне, преградне зидове и облоге (од гипсаних плоча, потконструкције и изолација) и декоративну гипс орнаментику – (Knauf GIPS, Rigips и еквивалентни системи суве градње).

План и програм Монтер суве градње, 3. степен