ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Упутство за прелазак са 3. на 4. степен

ТРОГОДИШЊИ ПРОФИЛИ

ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Електроинсталатер
Одржавање, поправка и извођење енергетских електричних инсталација и инсталација јаке струје у свим врстама објекта.План и програм стручних предмета – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРПлан и програм општеобразовних предмета – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Зидар – фасадер
Зидање, малтерисање, обрада фасаде, постављање изолације.План и програм стручних предметаПлан и програм општеобразовних предмета
Тесар
Израда оплате за темеље, зидове, стубове, греде, плоче, израда скела, кровних конструкција…План и програм стручних предметаПлан и програм општеобразовних предмета 
Армирач – бетонирац
Израда и монтажа арматуре, бетонирање армирано-бетонских елемената. План и програм стручних предметаПлан и програм општеобразовних предмета 
Руковалац грађевинском механизацијом
Руковање багерима, утоваривачима, грејдерима, финишерима, дизалицама, крановима… План и програм стручних предметаПлан и програм општеобразовних предмета
Керамичар – терацер – пећар
Облагање керамичким плочицама базена, тргова, постављање камених подова, облагање зидова, зидање камина и каљевих пећи…План и програм стручних предметаПлан и програм општеобразовних предмета
Декоратер зидних површина (молер)
Припрема и извођење молерско-фарбарских, тапетарских и украсних гипсарских радова (орнаментика). План и програм стручних предметаПлан и програм општеобразовних предмета
Монтер суве градње
Монтер суве градње је мајстор (а уз радно искуство пословођа и предузетник) за спуштене плафоне, преградне зидове и облоге (од гипсаних плоча, потконструкције и изолација) и декоративну гипс орнаментику – (Knauf GIPS, Rigips и еквивалентни системи суве градње). План и програм стручних предмета – МОНТЕР План и програм општеобразовних предмета – МОНТЕР

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПРОФИЛИ

ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Техничар за лабораторијска испитивања
Испитује чврстоћу, порозност, проводљивост топлоте и остала својства грађевинског материјала, посебно бетона и асфалта. Врши геомеханичка испитивања тла, узима узорке земљишта кроз сондажне бушотине, издаје елаборат о испитивању грађевинског материјала на основу кога одређене институције издају дозволу за коришћење грађевинског материјала на тржишту. Један део посла обављају на терену узимајући узорке и у специјализованим лабораторијама где испитују грађевински материјал користећи различите лабораторијске инструменте. 
Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова
Припрема, организује и изводи све завршне радове  у грађевинарству. У раду се придржава планова и нацрта. Води рачуна о роковима за завршетак радова. Проверава сигурност након завршетка посла. Ради у складу са безбедносним мерама. Посао захтева прецизност, изражену спретност руку, превазиђен страх од висине. План и програм општеобразовних предмета – ИЗВОЂАЧ
Техничар за одржавање објеката – ОГЛЕД
Техничар за одржавање објеката се бави одржавањем приватних и стамбених вишеспратница. Чита, чува и тумачи пројектну документацију, води евиденцију о радовима, израђује пратећу документацију (грађевинске књиге, дневнике, цртеже, скице и записнике) и врши комплетну бригу о објекту. Поред тога, обрађује захтеве, пријаве, налоге и овлашћења. Води атестну и гарантну документацију која се односи на објекат, инсталације и уграђену опрему. Уочава кварове и оштећења на конструкцији или деловима објекта, (инсталацијама: противпожарне заштите, телефона, видео-надзора, алармних система, лифтова) и организује њихово отклањање, контактирајући сервисне службе.