ТРОГОДИШЊИ ПРОФИЛИ

ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Електроинсталатер

Одржавање, поправка и извођење енергетских електричних инсталација и инсталација јаке струје у свим врстама објекта. План и програм стручних предмета – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРПлан и програм општеобразовних предмета – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО

Зидар – фасадер

Зидање, малтерисање, обрада фасаде, постављање изолације. План и програм стручних предметаПлан и програм општеобразовних предмета

Тесар

Израда оплате за темеље, зидове, стубове, греде, плоче, израда скела, кровних конструкција… План и програм стручних предметаПлан и програм општеобразовних предмета 

Армирач – бетонирац

Израда и монтажа арматуре, бетонирање армирано-бетонских елемената.  План и програм стручних предметаПлан и програм општеобразовних предмета 

Руковалац грађевинском механизацијом

Руковање багерима, утоваривачима, грејдерима, финишерима, дизалицама, крановима…  План и програм стручних предметаПлан и програм општеобразовних предмета

Керамичар – терацер – пећар

Облагање керамичким плочицама базена, тргова, постављање камених подова, облагање зидова, зидање камина и каљевих пећи… План и програм стручних предметаПлан и програм општеобразовних предмета

Декоратер зидних површина (молер)

Припрема и извођење молерско-фарбарских, тапетарских и украсних гипсарских радова (орнаментика).  План и програм стручних предметаПлан и програм општеобразовних предмета

Монтер суве градње

Монтер суве градње је мајстор (а уз радно искуство пословођа и предузетник) за спуштене плафоне, преградне зидове и облоге (од гипсаних плоча, потконструкције и изолација) и декоративну гипс орнаментику – (Knauf GIPS, Rigips и еквивалентни системи суве градње).  План и програм стручних предмета – МОНТЕР План и програм општеобразовних предмета – МОНТЕР