Zaštita od nasilja u školi i porodici

List za prijavu i evidenciju nasilja

Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Članovi Tima:

 1. Vesna Đurašinović, koordinator
 2. Dragana Radovanović, direktor
 3. Dušanka Nedeljković, pedaog
 4. Nada Čuturilo, psiholog
 5. Vesna Šiljić, sekretar
 6. Goran Učur, organizator praktične nastave
 7. Goran Dramlić, predstavnik Saveta roditelja
 8. Tanja Vasiljević 3-1, predstavnik Učeničkog parlamenta

 

Tim za zaštitu  od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja radi u skladu sa Posebnim protokolom i Priručnikom za primenu Posebnog protokola za zaštitu dece i učenika od nasilja zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno vaspitnim ustanovama u cilju prevencije i sprečavanja nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika u školi.

 

Ciljevi programa zaštite od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja usmereni su na preventivno delovanje (stvaranje bezbedne sredine za život i rad učenika) i interventno delovanje (u situacijama kada dođe do nasilja i zlostavljanja).

 

Ciljevi preventivnog delovanja

 • Stvaranje i negovanje klime prihvatanja, tolerancije i uvažavanja,
 • Uključivanje učenika, svih zaposlenih, roditelja i lokalne zajednice u sprovođenje preventivnih aktivnosti,
 • Podizanje nivoa svesti svih učesnika u obrazovnom procesu i njihovog umeća za prepoznavanje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja,
 • Informisanje svih uključenih u rad škole o procedurama i postupcima za zaštitu od nasilja i  reagovanje u situacijama nasilja.

 

Ciljevi interventnog delovanja

 • Sprovođenje postupaka i procedura u situacijama nasilja,
 • Uspostavljanje sistema efikasne zaštite učenika u situacijama nasilja,
 • Praćenje i evidentiranje vrsta i učestalosti nasilja,
 • Savetodavni rad sa učenicima koji su izloženi nasilju, koji vrše nasilje i koji su posmatrači nasilja,
 • Otklanjanje posledica nasilja i reintegracija učenika u zajednicu vršnjaka.

 

Nasilje je svaki oblik jedanput učinjenog ili ponovljenog verbalnog ili neverbalnog
ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i
dostojanstva dece/učenika.

 

 

Nasilje i zlostavljanje može biti:

1.fizičko,

2.psihičko /emocionalno/,

3.socijalno,

4.seksualno,

5.elektronsko.

Fizičko nasilje

I nivo II nivo III nivo
•udaranje čvrga,

•guranje,

•štipanje,

•grebanje,

•gađanje,

•čupanje,

•ujedanje,

•saplitanje,

•šutiranje,

•prljanje,

•uništavanje stvari.

• šamaranje,

• udaranje,

• gaženje,

• cepanje odela,

• „šutke“,

• zatvaranje,

• pljuvanje,

• otimanje i uništavanje imovine,

• izmicanje stolice,

• čupanje za uši i kosu.

• tuča,

• davljenje,

• bacanje,

• prouzrokovanje opekotina i drugih povreda,

• uskraćivanje hrane i sna,

• izlaganje niskim temperaturama,

• napad oružjem.

Psihičko nasilje

I nivo II nivo III nivo
•omalovažavanje,

•ogovaranje,

•vređanje,

•ruganje,

•nazivanje pogrdnim imenima,

•psovanje,

•etiketiranje,

•imitiranje,

•“prozivanje“.

• ucenjivanje,

• pretnje,

• nepravedno kažnjavanje,

• zabrana komuniciranja,

• isključivanje,

• manipulisanje.

• zastrašivanje,

• ucenjivanje uz ozbiljnu pretnju,

• iznuđivanje novca ili stvari,

• ograničavanje kretanja,

• navođenje na korišćenje narkotičkih sredstava i psihoaktivnih supstanci,

• uključivanje u destruktivne grupe i organizacije.

Socijalno nasilje

I nivo II nivo III nivo
•dobacivanje,

•podsmevanje,

•isključivanje iz grupe ili zajedničkih aktivnosti,

•favorizovanje na osnovu različitosti,

•širenje glasina.

• spletkarenje,

• uskraćivanjepažnje od strane grupe,

• neuključivanje,

• neprihvatanje,

• manipulisanje,

• iskorišćavanje.

• pretnje,

• izolacija,

• maltretiranje grupe prema pojedincu ili grupi,

• organizovanje zatvorenih grupa (klanova) koje ima za posledicu povređivanje drugih.

Seksualno nasilje

I nivo II nivo III nivo
    neumesno, sa seksualnom porukom:

•dobacivanje,

•psovanje,

•lascivni komentari,

•širenje priča,

•etiketiranje,

•seksualno nedvosmislena gestikulacija.

•seksualno dodirivanje,

• pokazivanje pornografskog materijala,

• pokazivanje intimnih delova tela,

• svlačenje.

• zavođenje od strane učenika i odraslih,

• podvođenje,

• zloupotreba položaja,

• navođenje,

• iznuđivanje i prinuda na seksualni čin,

• silovanje,

• incest.

Elektronsko nasilje

I nivo II nivo III nivo
•uznemiravajuće pozivanje,

•slanje uznemiravajućih poruka SMS-om, MMS-om.

• oglašavanje,

• snimanje i slanje video zapisa,

• zloupotreba blogova, foruma i četovanja,

• snimanje kamerom pojedinaca protiv njihove volje,

• snimanje kamerom nasilnih scena,

• distribuiranje snimaka i slika.

• snimanje nasilnih scena,

• distribuiranje snimaka i slika,

• dečija pornografija.

Radi ujednačenog i primerenog postupanja, ustanova u prevenciji i intervenciji na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, opštim aktom utvrđuje kao lakše povrede obaveza učenika:

– ponavljanje nasilnog ponašanja sa prvog nivoa kada vaspitni rad nije delotvoran;

– nasilno ponašanje sa drugog nivoa kada pojačani vaspitni rad nije delotvoran.

Nasilno ponašanje sa trećeg nivoa može da bude tretirano kao teža povreda obaveza i kao povreda zabrane utvrđene Zakonom.

 • Ako postoji sumnja ili saznanje na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje deteta i učenika u porodici, direktor bez odlaganja policiju ili javnog tužioca, koji preduzimaju dalje mere, u skladu sa zakonom.
 • Uvek kada je zaposleni počinilac nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja prema detetu i učeniku u ustanovi, direktor preduzima mere prema zaposlenom, u skladu sa zakonom, a prema detetu i učeniku mere za zaštitu i podršku (plan zaštite) na osnovu Pravilnika o protokolu.
 • Kada je roditelj počinilac nasilja i zlostavljanja prema zaposlenom, direktor je dužan da odmah obavesti javnog tužioca i policiju.
 • Kada je učenik počinilac nasilja prema zaposlenom, direktor je dužan da obavesti roditelja i centar za socijalni rad; da pokrene vaspitno-disciplinski postupak, i da izrekne vaspitno-disciplinsku meru, u skladu sa Zakonom, a ako postoje elementi krivičnog dela ili prekršaja, prijavu podnese nadležnom javnom tužilaštvu odnosno prekršajnom sudu.

 

PREZENTACIJA – VRSTE NASILJA 19

Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje

http://www.pedagog.rs/digitalno/prirucnik.pdf