ОПШТА АКТА

ЗОСОВ 2020

ЗОСОВ 19

Закон о средњем образовању и васпитању 2021

Закон о дуалном образ 2020

Закон о штрајку

Правилник о изменама Правилника о оцењивању СШ

Правилник о оцењивању у средњем оив

Правилник-о-посебном-програму-образовања-и-васпитања 2020

ПРАВИЛНИК-о-сталном-стручном-усавршавању-и-напредовању-у-звања-наставника-васпитача-и-стручних-сарадника 21

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Стандарди кв рада установе 2018.

Правилник ИОП 2018.  (Obrazac-8 Obrazac-7 Obrazac-6 obrazac-5 Obrazac-4 Obrazac-3 Obrazac-2 Obrazac-1)

Правилник-о-општим-стандардима за крај средњег ОВ 2014.

Међупредметне компетенције

Правилник-о-програму-свих-облика-рада-стручних-сарадника 2012.

Правилник о ближим крит. за препозн. обл. дискр. од стр… у установи ОИВ

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у ОВ установама

Приручник_за_примену_посебног_протокола за зашиту деце и ученика од насиља, злостављања и занмаривања

Правилник о евиденцији у средњој школи

Упутство за поступање – насиље, МПНТР, МРЗБСП

Правилник о забрани дискриминације

Правилник о врсти стручне спреме општеобр предм.

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство 2019

Правилник – завршни испит-стручна матура-1

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекциjског надзора на основу процене ризика

Правилник о поступању установе у случаjу сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достоjанства личности 2018.

ПРАВИЛНИК о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установe

Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања

ТКВИС

Правилник о општинском савету родитеља 2018.

Дигиталне компетенције наставника 2019

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ОБРАЗОВНОГ БРОЈА 2019

ПРАВИЛНИК О ЈЕДИНСТВЕНОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ПРОСВЕТЕ 2019

ПРАВИЛНИК o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи 2019

Правилник о начину обављања организованог превоза деце_2019

Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању 2019

Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања 2019