ОПШТА АКТА

ЗОСОВ 2018

Закон о средњем образовању и васпитању 2018

Закон о дуалном образ 2018.

Закон о штрајку

Правилник о оцењивању у средњем оив

Правилник о сталном стр усаврш 2018.

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Стандарди кв рада установе 2018.

Правилник ИОП 2018.

Правилник-о-општим-стандардима за крај средњег ОВ 2014.

Међупредметне компетенције

Правилник-о-програму-свих-облика-рада-стручних-сарадника 2012.

Правилник о ближим крит. за препозн. обл. дискр. од стр… у установи ОИВ

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у ОВ установама

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље

Приручник_за_примену_посебног_протокола за зашиту деце и ученика од насиља, злостављања и занмаривања

Правилник о евиденцији у средњој школи

Упутство за поступање – насиље, МПНТР, МРЗБСП

Правилник о забрани дискриминације

Правилник о врсти стручне спреме општеобр предм.

Календар 18/19

Правилник – завршни испит-стручна матура-1

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекциjског надзора на основу процене ризика

Правилник о поступању установе у случаjу сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достоjанства личности 2018.

ПРАВИЛНИК о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установe