Заштита од насиља у школи и породици

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

1. Драгана Радовановић, директор,

2. Блаженка Ђумић, помоћник директора,

3. Душанка Недељковић, педагог,

4. Весна Ђурашиновић, библиотекар,

5. Ненад Симић, наставник верске наставе – председник,

6. Будимир Рондовић, наставник грађанског васпитања,

7. Милан Ђурашиновић, наставник физичког васпитања

8. Петар Ракас, наставник практичне наставе.

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања ради у складу са Посебним протоколом и Приручником за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама у циљу превенције и спречавања насиља, злостављања и занемаривања ученика у школи.

Циљеви програма заштите у ченика од насиља, злостављања и занемаривања усмерени су на превентивно деловање (стварање безбедне средине за живот и рад ученика) и интервентно деловање (у ситуацијама када дође до насиља и злостављања).

Циљеви превентивног деловања

  • Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања,
  • Укључивање ученика, свих запослених, родитеља и локалне заједнице у спровођење превентивних активности,
  • Подизање нивоа свести свих учесника у образовном процесу и њиховог умећа за препознавање насиља, злостављања и занемаривања,
  • Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и  реаговање у ситуацијама насиља.

Циљеви интервентног деловања

  • Спровођење поступака и процедура у ситуацијама насиља,
  • Успостављање система ефикасне заштите ученика у ситуацијама насиља,
  • Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља,
  • Саветодавни рад са ученицима који су изложени насиљу, који врше насиље и који су посматрачи насиља,
  • Отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу вршњака.

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног
понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и
достојанства деце/ученика.

Насиље и злостављање може бити:

1.физичко,

2.психичко /емоционално/,

3.социјално,

4.сексуално ,

5.електронско.

Физичко насиље

I ниво II ниво III ниво
•ударање чврга,•гурање,•штипање,•гребање,•гађање,

•чупање,

•уједање,

•саплитање,

•шутирање,

•прљање,

•уништавање ствари.

• шамарање,• ударање,• гажење,• цепање одела,• „шутке“,

• затварање,

• пљување,

• отимање и уништавање имовине,

• измицање столице,

• чупање за уши и косу.

• туча,• дављење,• бацање,• проузроковање опекотина и других повреда,• ускраћивање хране и сна,• излагање ниским температурама,

• напад оружјем.

Психичко насиље

I ниво II ниво III ниво
•омаловажавање,•оговарање,•вређање,•ругање,•називање погрдним именима,

•псовање, етикетирање,

•имитирање,

•“прозивање“.

• уцењивање,• претње,• неправедно кажњавање,• забрана комуницирања,• искључивање,

• манипулисање.

• застрашивање, уцењивање уз озбиљну претњу,• изнуђивање новца или ствари,• ограничавање кретања,• навођење на коришћење наркотичких средстава и психоактивних супстанци,• укључивање у деструктивне групе и организације.

Социјално насиље

I ниво II ниво III ниво
•добацивање,•подсмевање,•искључивање из групе или заједничких активности,•фаворизовање на основу различитости,•ширење гласина. • сплеткарење,• ускраћивањепажње од стране групе,• неукључивање,• неприхватање,• манипулисање,

• искоришћавање.

• претње,• изолација,• малтретирање групе према појединцу или групи,• организовање затворених група (кланова) које има за последицу повређивање других.

Сексуално насиље

I ниво II ниво III ниво
    неумесно, са сексуалном поруком: •добацивање,•псовање,•ласцивни коментари,•ширење прича,

•етикетирање,

•сексуално недвосмислена гестикулација.

•сексуално додиривање,• показивање порнографског материјала,• показивање интимних делова тела,• свлачење. • завођење од стране одраслих,• подвођење,• злоупотреба положаја,• навођење,• изнуђивање и принуда на сексуални чин,• силовање,• инцест.

Електронско насиље

I ниво II ниво III ниво
•узнемиравајуће позивање,•слање узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом. • оглашавање,• снимање и слање видео записа,• злоупотреба блогова, форума и четовања,• снимање камером појединаца против њихове воље,• снимање камером насилних сцена,

• дистрибуирање снимака и слика.

• снимање насилних сцена,• дистрибуирање снимака и слика,• дечија порнографија.

Ради уједначеног и примереног поступања, установа у превенцији и интервенцији на насиље, злостављање и занемаривање, општим актом утврђује као лакше повреде обавеза ученика:

– понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није делотворан;

– насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан.

Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда обавеза и као повреда забране утврђене Законом.

Aко постоји сумња или сазнање на насиље, злостављање и занемаривање детета и ученика у породици, директор обавештава центар за социјални рад и полицију, који обавештавају родитеља, у складу са законом.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА – ВРСТЕ НАСИЉА