GRUPA POSLOVOĐE

 

GRUPA POSLOVOĐE

Poslovođa za građevinsku mehanizaciju

USLOVI UPISA

Pravo upisa na ovu vrstu specijalizacije imaju:

* Kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od četiri godineodgovarajući obrazovni profili u oblasti rada građevinarstvo i najmanje dve godine radnog iskustva na određenim poslovima i radnim zadacima obuhvaćenih zanimanja;

* Kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od tri godineodgovarajući obrazovni profili u oblasti rada građevinarstvo i najmanje tri godine radnog iskustva na određenim poslovima i radnim zadacima obuhvaćenih zanimanja;

* Kandidati koji su završili građevinsku školu po nastavnim planovima i programima koji su se primenjivali do školske 1990/91. godine – odgovarajuće zanimanje u oblasti građevinarstvo i imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima i radnim zadacima obuhvaćenih zanimanja;

* Kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem po nastavnim planovima i programima koji su se primenjivali do školske 1990/91. godine iz drugog područja rada, koji su položili dopunske ispite iz predmeta koje određuje škola na osnovu nastavnog plana utvrđenog za obrazovne profile u ovom području rada, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima i koji imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima i radnim zadacima u oblasti rada građevinarstvo.