ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

ГРАЂЕВИНАРСТВО

ГРУПА МАЈСТОРИ

* зидар мајстор

* тесар мајстор

* армирач мајстор

* молеро-фарбар мајсто

* каменорезац мајстор

* бетонирац мајстор

* изолатер мајстор

* подополагач мајстор

* грађевински керамичар мајстор

* монтер стаклених елемената мајстор

* мајстор за кућне инсталације водовода и канализације

* мајстор за грађевинску механизацију

УСЛОВИ УПИСА

Право уписа на ову врсту специјализације имају:

* Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од три или четири године, одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање две године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* кандидати који су завршили грађевинску школу по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године – одговарајуће занимање у области грађевинарство и имају најмање две године радног искуства на пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* кандидати са завршеним средњим образовањем по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године из другог подручја рада који су положили допунске испите из предмета које одређује школа на основу наставног плана утврђеног за образовне профиле у овом подручју рада, у складу са важећим законским и подзаконским актима и који имају најмање пет година радног искуства на пословима и радним задацима у области рада грађевинарство.

ГРУПА ПОСЛОВОЂЕ

Пословођа за грађевинску механизацију

УСЛОВИ УПИСА

Право уписа на ову врсту специјализације имају:

* Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од четири године – одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање две године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од три године – одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање три године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* Кандидати који су завршили грађевинску школу по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године – одговарајуће занимање у области грађевинарство и имају најмање три године радног искуства на пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* Кандидати са завршеним средњим образовањем по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године из другог подручја рада, који су положили допунске испите из предмета које одређује школа на основу наставног плана утврђеног за образовне профиле у овом подручју рада, у складу са важећим законским и подзаконским актима и који имају најмање пет година радног искуства на пословима и радним задацима у области рада грађевинарство.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Електроенергетичар за електричне инсталације

УСЛОВИ УПИСА

Специјализацију за образовни профил електроенергетичар за електричне инсталације могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

1. Завршена школа у четворогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања:

– електротехничар за инсталације и расхладне уређаје,

– електротехничар енергетског смера и

– електротехничар енергетике.

2. Завршена школа у трогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања:

– електроинсталатер кућних и фабричких инсталација и

– електроинсталатер.

Сви кандидати наведених образовних профила, односно занимања треба да имају радно искуство из области електричних инсталација у непрекидном трајању од

најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању образовања, а четири године за завршену школу у трогодишњем трајању образовања.