ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018/19. ГОД.

(од 19.08. до 28.08.2019.год.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Примењена математика среда 21.08. 13.45
Основе грађевинарства среда 21.08. 13.00
Читање пројеката и детаља уторак 20.08. 13.00
Хидротехнички објекти понедељак 26.08. 13.00
Савремени грађевински материјали уторак 20.08. 13.00
Организација и механизација грађења уторак 27.08. 13.00
Разводна постројења петак 23.08. 14.00
Електроенергетски надземни водови петак 23.08. 14.00
Електричне машине петак 23.08. 14.00
Пракса (за електроенргетичаре за електричне инсталације) петак 23.08. 14.00
Технол. рада са праксом-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације уторак 27.08. 13.45
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ-мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације среда 28.08. 14.00
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ  

    РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ 2018/19.ГОД.

(од 19.08. до 28.08.2019.год.)

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
Српски језик и књижевност  (IV разред) понедељак 19.08. 13.00
Енглески језик  (II, III, IV разред) уторак 20.08. 13.00
Математика  (II, IV разред) среда 21.08. 13.00
Филозофија уторак 27.08. 12.30
Грађанско васпитање  (I, II, III, IV  разред) уторак 27.08. 13.00
Веронаука  (I, II, III, IV  разред) уторак 27.08. 13.30
Физичко васпитање  (I, II, III, IV  разред) петак 23.08. 12.30
Физика  (I, II, III  разред) четвртак 22.08. 13.00
Основе грађевинарства среда 21.08. 13.00
Нацртна геометрија (I разред) понедељак 19.08. 13.00
Нацртна геометрија (II разред) понедељак 19.08. 13.45
Техничко цртање са читањем планова уторак 20.08. 13.00
Грађевинске  конструкције   (II разред) уторак 20.08. 13.45
Грађевинске  конструкције   (III разред) среда 21.08. 13.30
Организација грађења (III, IV разред) уторак 20.08. 14.30
Статика среда 21.08. 14.30
Асфалтне мешавине понедељак 26.08. 13.00
Геомеханичка испитивања понедељак 26.08. 13.00
Испитивање бетона понедељак 26.08. 13.00
Технологија рада са практичном наставом

за извођаче инст. и заврш. грађ. радова

уторак 27.08. 13.00
Технологија рада са практичном наставом за р.г.м уторак 27.08. 13.00
Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина уторак 27.08. 13.00
Технологија рада са практичном наставом за керамичаре-терацере-пећаре уторак 27.08. 13.00
Технологија рада са практичном наставом за зидаре-фасадере уторак 27.08. 13.00
Технологија рада са практичном наставом за хидрограђевинаре уторак 27.08. 13.45
Електричне инсталације и осветљење петак 23.08. 13.00
Електрични апарати и уређаји петак 23.08. 13.00
Електричне мреже и постројења петак 23.08. 13.00
Практична настава (за електроинсталатере) петак 23.08. 13.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (зидар-фасадер) среда 28.08. 13.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања (керамичар-терацер-пећар) среда 28.08. 13.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања  (хидрограђевинар) среда 28.08. 13.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања  (руковалац грађ. механиз.) среда 28.08. 13.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања  (декоратер зидних површ.) среда 28.08. 13.00
Завршни испит-практични рад и усмена провера знања  (електроинсталатер) среда 28.08. 13.00
Матурски испит Српски језик  и књижевност среда 28.08. 13.00
Матурски испит –Матрурски практични рад са усменом обрадом рада среда 28.08. 12.00
Матурски испит –  Усмени испит из изборног предмета-Организација грађења среда 28.08. 13.45
НАПОМЕНА:  Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

ГРАЂЕВИНАРСТВО

ГРУПА МАЈСТОРИ

* зидар мајстор

* тесар мајстор

* армирач мајстор

* молеро-фарбар мајсто

* каменорезац мајстор

* бетонирац мајстор

* изолатер мајстор

* подополагач мајстор

* грађевински керамичар мајстор

* монтер стаклених елемената мајстор

* мајстор за кућне инсталације водовода и канализације

* мајстор за грађевинску механизацију

УСЛОВИ УПИСА

Право уписа на ову врсту специјализације имају:

* Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од три или четири године, одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање две године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* кандидати који су завршили грађевинску школу по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године – одговарајуће занимање у области грађевинарство и имају најмање две године радног искуства на пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* кандидати са завршеним средњим образовањем по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године из другог подручја рада који су положили допунске испите из предмета које одређује школа на основу наставног плана утврђеног за образовне профиле у овом подручју рада, у складу са важећим законским и подзаконским актима и који имају најмање пет година радног искуства на пословима и радним задацима у области рада грађевинарство.

ГРУПА ПОСЛОВОЂЕ

Пословођа за грађевинску механизацију

УСЛОВИ УПИСА

Право уписа на ову врсту специјализације имају:

* Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од четири године – одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање две године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од три године – одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање три године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* Кандидати који су завршили грађевинску школу по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године – одговарајуће занимање у области грађевинарство и имају најмање три године радног искуства на пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* Кандидати са завршеним средњим образовањем по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године из другог подручја рада, који су положили допунске испите из предмета које одређује школа на основу наставног плана утврђеног за образовне профиле у овом подручју рада, у складу са важећим законским и подзаконским актима и који имају најмање пет година радног искуства на пословима и радним задацима у области рада грађевинарство.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Електроенергетичар за електричне инсталације

УСЛОВИ УПИСА

Специјализацију за образовни профил електроенергетичар за електричне инсталације могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

1. Завршена школа у четворогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања:

– електротехничар за инсталације и расхладне уређаје,

– електротехничар енергетског смера и

– електротехничар енергетике.

2. Завршена школа у трогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања:

– електроинсталатер кућних и фабричких инсталација и

– електроинсталатер.

Сви кандидати наведених образовних профила, односно занимања треба да имају радно искуство из области електричних инсталација у непрекидном трајању од

најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању образовања, а четири године за завршену школу у трогодишњем трајању образовања.