ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У

/ОКТОБАРСКОМ/  РОКУ 2016/2017.ГОД.

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ  ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б. П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
1. Српски језик и књижевност (I и II разред) понедељак 17.10. 1300
2. Српски језик и књижевност (III и IV разред) понедељак 17.10. 1300
3. Руски језик понедељак 11.04. 1500
4. Енглески језик  (I и II разред) понедељак 24.10. 1300
5. Енглески језик  (III и IV разред) понедељак 24.10. 1300
6. Математика  (I ,II,III,IV разред) уторак 18.10. 1300
7. Рачунарство и информатика уторак 18.10. 1300
8. Историја среда 26.10. 1400
9. Географија среда 26.10. 1400
10. Екологија и зашт. жив. средине      
11. Биологија      
12. Музичка уметност среда 26.10. 1400
13. Ликовна култура среда 26.10. 1400
14. Социологија петак 21.10. 1300
15. Филозофија петак 21.10. 1300
16. Устав и права грађана петак 21.10. 1300
17. Грађанско васпитање петак 21.10. 1300
18. Веронаука петак 21.10. 1300
19. Физичко васпитање петак 21.10. 1500
20. Физика уторак 25.10. 1400
21. Хемија уторак 25.10. 1400
22. Основe грађевинарства четвртак 20.10. 1300
23. Нацртна геометрија (I разред) уторак 18.10. 1500
24. Нацртна геометрија (II разред) уторак 18.10. 1500
25. Техничко цртање са читањем планова уторак 18.10. 1500
26. Грађевински материјали  (I разред) понедељак 17.10. 1500
27. Грађевински  материјали  (II разред) понедељак 17.10. 1500
28. Грађевин.  конструкције   (I разред) среда 19.10. 1400
29. Грађевин. конструкције   (II разред) среда 19.10. 1400
30. Грађевин.  конструкције  (III разред) среда 19.10. 1400
31. Организација грађења (III,IV разред) четвртак 20.10. 1300
32. Читање пројеката среда 19.10. 1400
33. Статика четвртак 20.10. 1300
34. Статика и отпорност материјала четвртак 20.10. 1300
35. Бетон      
36. Основе нискоградње понедељак 17.10. 1500
37. Асфалтне мешавине      
38. Геомеханичка испитивања понедељак 17.10. 1500
39. Испитивање бетона      
40. Испитивање грађ. материјала      
41. Технологија рада четвртак 27.10. 1300
42. Провера праксе четвртак 27.10. 1300
43. Основе електротехнике (I,II разред)      
44. Техничко цртање  (за електроинсталатере)      
45. Електроника      
46. Електрична мерења      
47. Електричне инсталације јаке струје      
48. Електричне инсталације и осветљење      
49. Електрични апарати и уређаји      
50. Електричне мреже и постројења      
51. Економика и организација производње      
52. Провера праксе ( за електроинсталатере)      
  Завршни испит петак 28.04. 1300
  Матурски испит – писмени петак 28.10. 1400
  Матурски испит – изборни петак 28.10. 1200
НАПОМЕНА: Матурски испит oдржаће се у Грађевинској школи у ул. Хајдук Станка бр.2

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

/МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ   РОКУ 2016/2017. ГОД.

Р.

Б.

П Р Е Д М Е Т И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
дан датум час
1. Основе привредног и радног права петак 21.10. 1300
2. Психологија рада петак 21.10. 1300
3. Примењена математика      
4. Читање пројеката и детаља среда 19.10. 1400
5. Технологија грађења среда 19.10. 1400
6. Завршни грађевински радови среда 19.10. 1400
7. Статика грађевинских конструкција      
8. Бетон  и армирани бетони      
9. Геодезија      
10. Саобраћајнице      
11. Хидротехнички објекти      
12. Савремени грађевински материјали понедељак 17.10. 1500
13. Префабриковано грађење понедељак 17.10. 1500
14. Организација и механизација грађења четвртак 27.10. 1300
15. Организација машинског грађења четвртак 27.10. 1300
16. Машински материјали четвртак 27.10. 1300
17. Хидраулични и пнеуматски уређаји и компоненте четвртак 27.10. 1300
18. Грађевинска механизација четвртак 27.10. 1300
19. Грађевинска постројења четвртак 27.10. 1300
20. Основе аутоматског управљања четвртак 27.10. 1300
21. Примена енергетске електронике      
22. Електрицна мерења у енергетици      
23. Електричне инсталације и осветљење      
24. Електромоторни погон са управљањем      
25. Разводна постројења      
26. Електроенергетски надземни водови и каблови      
27. Електричне машине      
28. Организација рада и основе система квалитета      
29. Пракса  (за електроенргетичаре за ел. инсталације)      
30. Технологија рада са практичном наставом четвртак 27.10. 1300
31. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ петак 28.10. 1400
НАПОМЕНА:

 

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО

ГРУПА МАЈСТОРИ

* зидар мајстор

* тесар мајстор

* армирач мајстор

* молеро-фарбар мајсто

* каменорезац мајстор

* бетонирац мајстор

* изолатер мајстор

* подополагач мајстор

* грађевински керамичар мајстор

* монтер стаклених елемената мајстор

* мајстор за кућне инсталације водовода и канализације

* мајстор за грађевинску механизацију

УСЛОВИ УПИСА

Право уписа на ову врсту специјализације имају:

* Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од три или четири године, одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање две године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* кандидати који су завршили грађевинску школу по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године – одговарајуће занимање у области грађевинарство и имају најмање две године радног искуства на пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* кандидати са завршеним средњим образовањем по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године из другог подручја рада који су положили допунске испите из предмета које одређује школа на основу наставног плана утврђеног за образовне профиле у овом подручју рада, у складу са важећим законским и подзаконским актима и који имају најмање пет година радног искуства на пословима и радним задацима у области рада грађевинарство.

ГРУПА ПОСЛОВОЂЕ

Пословођа за грађевинску механизацију

УСЛОВИ УПИСА

Право уписа на ову врсту специјализације имају:

* Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од четири године – одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање две године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* Кандидати са завршеним средњим образовањем у трајању од три године – одговарајући образовни профили у области рада грађевинарство и најмање три године радног искуства на одређеним пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* Кандидати који су завршили грађевинску школу по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године – одговарајуће занимање у области грађевинарство и имају најмање три године радног искуства на пословима и радним задацима обухваћених занимања;

* Кандидати са завршеним средњим образовањем по наставним плановима и програмима који су се примењивали до школске 1990/91. године из другог подручја рада, који су положили допунске испите из предмета које одређује школа на основу наставног плана утврђеног за образовне профиле у овом подручју рада, у складу са важећим законским и подзаконским актима и који имају најмање пет година радног искуства на пословима и радним задацима у области рада грађевинарство.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Електроенергетичар за електричне инсталације

УСЛОВИ УПИСА

Специјализацију за образовни профил електроенергетичар за електричне инсталације могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

1. Завршена школа у четворогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања:

– електротехничар за инсталације и расхладне уређаје,

– електротехничар енергетског смера и

– електротехничар енергетике.

2. Завршена школа у трогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања:

– електроинсталатер кућних и фабричких инсталација и

– електроинсталатер.

Сви кандидати наведених образовних профила, односно занимања треба да имају радно искуство из области електричних инсталација у непрекидном трајању од

најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању образовања, а четири године за завршену школу у трогодишњем трајању образовања.